ORDLISTE

Når man taler om elevatorer, rulletrapper og automatiske bygningsdøre, må man undertiden bruge tekniske udtryk og forkortelser, og vi har derfor udarbejdet en praktisk ordliste, så du kan se, hvad de betyder. Klik på et ord eller en sætning for at se definitionen.

Ordliste

 • Et arrangement af tove, hvor stolens og tovets hastighed er den samme.

 • Et arrangement af tove, hvor stolens hastighed er det halve af tovets hastighed.

 • Elektrisk strømforsyning, der leverer trefaset vekselspænding.

 • Udstyr eller system, der kontrollerer adgangen til en elevator eller bygning.

 • Døren i hovedindgangens side. Se også C-dør.

 • Et system, hvor døren begynder at åbne, inden stolen holder stille på etagen. Dørene begynder at åbne, når stolen er inden for dørzone, og hastigheden er kommet ned under den grænse, sikkerhedskravene tillader.

 • En serie af automatiske døre til elevatorer, der er baseret på kompatible komponenter. Velegnet til de fleste elevatoranvendelser.

 • Støj, der transmitteres gennem luften. I elevatorer genereres den normalt af maskinen, tovene, kontrolpanelet, dørene, glideskoene og andre vibrerende komponenter.

 • Klokke, der bruges til at vække opmærksomhed og tilkalde hjælp. Betjenes med en trykknap inde i stolen. Kan befindes sig i elevatorskakten, på en passende etage eller på stolens tag.

 • Knap til aktivering af alarmklokken. Aktiverer også en tovejskommunikation, hvis fjernovervågning anvendes. Befinder sig i stolen med flere knapper på stolens tag og under bunden

 • Den tid, alarmknappen skal holdes inde, indtil signalet registreres.

 • Signal, der genereres ved at trykke på alarmknappen.

 • Etagen, hvor elevatorens speakerfunktion fungerer.

 • Dæmpende element, der reducerer støj. Bruges f.eks. i stole, dørpaneler eller styreskabe.

 • Sikkerhedssystem til at stoppe en opadgående stols ukontrollerede bevægelse.

 • Elektrisk motor, hvor omdrejningshastigheden ikke er præcist fastlåst i forhold til den leverede strømfrekvens. Forskellen mellem frekvensen og rotorhastigheden kaldes slip. Dette slip bestemmer motormomentet.

 • Åbner og lukker stoldøren automatisk.

 • Åbner og lukker døren automatisk.

 • Stolområde målt i en højde af 1 meter over gulvniveau, uanset håndlister, der er tilgængeligt for passagerer eller varer, når elevatoren kører. I nogle tilfælde, skal der også tages højde for ethvert tilgængeligt område i stolhalsen, når dørene er lukkede.

 • Situation, hvor 30-50 % af mærkelasten (afhængigt af dimensioneringsprincippet) er i stolen, hvorefter kontravægten og stolens vægt er den samme.

 • Andelen (i procent) af elevatorens mærkelast, hvormed elevatorstolen og kontravægten er i balance.

 • Lodder i kontravægten, der sparer energi ved at udligne hele eller en del af stolens, stolbøjlens og mærkelastens vægt.

 • Sikkerhedsbarriere på stolens tag, der forhindrer fald ned i elevatorskakten.

 • En specifik dørserie, der er beregnet til op til 200.000 cyklusser/år. Se også forstærket dør og kraftig dør

 • Anordning (ekstraudstyr), der gør det muligt at køre stolen med afbalanceret last til nærmeste etage.

 • Platform i stål eller støbejern, hvorpå en maskine anbringes.

 • Anordning, der kan antage enten en eller to stabile tilstande. Den forbliver i den ene tilstand, indtil en udløser aktiveres. Den skifter derefter til den anden stabile tilstand, indtil en anden udløser aktiveres. Se også monostabil kontakt.

 • Mekanisk sikkerhedsanordning til blokering af stolen under installation og vedligeholdelse.

 • Stålstang i f.eks. spærreanordningen, der – når den sættes i hullet i spærrepladen – blokerer stolen.

 • Stålplade med huller i spærreanordningen. Låsepalen skubbes ind i hullerne.

 • Den frie lodrette afstand fra grubegulvet til den laveste del, udstyr eller anordning installeret under elevatorstolen, bortset fra glidesko eller ruller, fangapparater og skørteplader, når stolen hviler på helt komprimerede buffere. Se også redningsrum

 • Den nederste etage i en bygning.

 • Det nederste stop i en bygning, som elevatoren betjener.

 • Elektromekanisk anordning, der bruges til at forhindre elevatorstolen i at bevæge sig, når stolen er i stilstand, og der ikke tilføres strøm til drivmaskinen. På visse styringer standser den også stolen, når strømmen til drivmaskineriet afbrydes.

 • Lodret kraft, der stopper stolen som følge af fangapparatets aktivering. Se også fangkraft.

 • En plade under stolbøjlen, hvor bufferen rammer.

 • Bygningens sætning som følge af sætning i jorden eller betonens krybning.

 • Personale og udstyr, der overvåger tekniske systemer i en bygning (klimaanlæg, varme, elevatorer, adgangskontrol osv.).

 • Definerer tolerancerne for de nominelle dimensioner for elevatorskakt, grube, maskinrum, åbninger osv.

 • Funktioner, der indgår i basisproduktet.

 • Funktion, så elevatorstolen kan forbigå de registrerede etagekald, når stolens last er over en vis grænse. Normalt er grænsen 60-80 % af mærkelasten.

 • Sted, hvor alarmer og nødopkald modtages. Personer og computere håndterer oplysningerne.

 • Controller Area Network. Bussystemer, der forbinder intelligent automatiseringsudstyr i et sideordnet netværk. Væsentlige anvendelser er bussystemer, der bruges i køretøjer og til synkronisering af elektriske drev.

 • Stolens gulvareal afhængigt af mærkelast/antal passagerer i henhold til sikkerhedsstandarderne.

 • Anordning beregnet til at stoppe en nedadgående stol ud over dens normale løftegrænse ved at lagre eller absorbere og sprede stolens energi.

 • Anordning med to relaterede og indbyrdes afhængige funktioner: (1) (elektrisk) forhindre drivmaskinens funktion, medmindre stoldøren er låst i lukket position, (2) (mekanisk) forhindre åbning af en stoldør fra stolens side, medmindre elevatorstolen befinder sig i dørzonen og enten er eller bliver stoppet.

 • Batteridrevet belysning i elevatorstolen, der fungerer som nødbelysning under strømsvigt.

 • Styrene bruges til at styre elevatorstolens bevægelse i en elevatorskakt.

 • Alle synlige elementer i elevatorstolen.

 • Stolens indvendige belysning.

 • Funktion, der forhindrer brug af en elevator, når strømforsyningen til stolens belysning svigter.

 • Den faktiske last inde i elevatorstolen (passagerer og gods). Se også mærkelast.

 • Brugergrænsefladen for passagerer i elevatorstolen. Med kaldeknapper, alarmknap, døråbningsknap osv.

 • Anordninger, der registrerer og informerer passagerer om overlast i elevatorstolen. Aktiverer indikator af stoloverlast.

 • Mekanisk anordning, der normalt er monteret på elevatorens stolbøjle og er beregnet til at stoppe elevatorstolen, hvis den overskrider den tilladte hastighed nedad.

 • Den rå elevatorstol ekskl. de særskilte (ikke-integrerede) interiørelementer.

 • Den rå stols indvendige mål fra front til bagside uden dekorative elementer.

 • Højden målt fra det ubehandlede gulv til loftets laveste kant.

 • Den rå stols indvendige mål fra side til side uden dekorative elementer.

 • Den laveste vandrette del af en elevatorstolens døre.

 • Elevatorstolens ramme, hvorpå glidesko, fangapparat og elevatortove eller hydraulisk cylinder er fastgjort.

 • Anordning eller gruppe af anordninger, der på en forudbestemt måde kontrollerer det apparat, den er tilsluttet. En elevatorstyring består af drev- og styringsfunktioner.

 • Basiselevatoren indeholder elevatorens grundkomponenter: drivmaskineriet, styring, drivsystem, stolens grundkonstruktion, dørsystem og sikkerhedsudstyr for passagerer. Tilbehør og dekorative elementer (inkl. signalering) er ikke specificeret.

 • Et udvalg af basiselevatorer, der udgør produktserien.

 • Komponent, der sikrer friktion mellem drivskive og bæretove, og som består af en ramme med lodder til afbalancering af stolens vægt og en del af lasten i stolen, der ofte ses som 50 % af mærkelasten.

 • Kontravægtens kørselsområde i elevatorgruben, afgrænset af kontravægtskærmen.

 • En foruddefineret driftsmåde, som elevatoren kører i i en bestemt situation. Tilstande omfatter f.eks. normal kørsel, inspektionskørsel og opsætningskørsel.

 • Den tekniske løsning i tovbårne elevatorer til at levere energi til drivmaskineriet og regulere dets hastighed. I hydrauliske elevatorer kontrollerer det pumpen og ventilerne.

 • Elevatorstol med to indgange.

 • Strukturelle og funktionelle egenskaber (valgfri), der beskytter passagerer og elevatoren mod skader, i tilfælde af jordskælv.

 • Del af elevatoren, der transporterer passagererne og/eller anden last.

 • Anordninger og funktionsprincipper til udførelse af passagerernes kald og kommandoer.

 • En elevatorgruppe består af to eller flere elevatorer, der deler samme etagekaldeknapper (og kører under samme gruppestyring). Se elevatorgruppe.

 • Rum, hvor stolen og en evt. kontravægt bevæger sig. Dette rum er normalt afgrænset af grubens bund og af skaktens vægge og loft.

 • Elevatorstolens aktuelle hastighed i elevatorskakten. Ikke det samme som nominel hastighed.

 • Nødsystem, der er installeres i alle stole, der består af en klokke, en trykknap i stolen og en kontinuerlig strømkilde, normalt et batteri.

 • Et tilvalg, hvor en bestemt elevator kan tages ud af normal drift og benyttes af brandmænd.

 • Etagedør, der ikke dækker hele elevatorskaktens bredde. Se også dør med smal karm og dør med front.

 • Etagedør, der dækker hele elevatorskaktens rå åbning.

 • Elevator beregnet til at transportere varer, palleløftere osv.

 • Elevator, der primært er beregnet til transport af gods, der normalt ledsages af personer.

 • Profilstål med glatte styreflader. Profilen er normalt T-formet (maskinelt bearbejdet, koldttrukket eller valset). Styrene monteres i en elevatorskaft for at styre elevatorstolens og kontravægtens bevægelse.

 • Håndliste i elevatorstolen.

 • Del af elevatorskakten mellem det øverste færdige gulvniveau og skaktens loft.

 • Nødvendigt udstyr til at bevæge elevatorstolen og kontravægten. En defineret kombination af nødvendigt udstyr til forskellige laster, nominelle hastigheder, acceleration og løftehøjder.

 • Midlertidigt elevatorsystem med et flytbart maskinrum. Udviklet for at levere fuldt funktionsdygtig elevatordrift i en bygnings byggeperiode. Maskinrummet passer på samme styr som elevatorstolen og er fastgjort til bygningens bærende konstruktion. Styrene forlænges i takt med, at bygningen bliver højere, og det flytbare maskinrum flyttes opad for også at betjene de nye etager.

 • Synkron aksialmotor fra KONE med permanente magneter i rotoren.

 • Gulvarealet foran hver elevatorindgang.

 • Dør i en elevatorskaktens åbning. Giver sikker adgang til elevatorstolen.

 • Enhed med etagedøre og evt. arkitektoniske detaljer i forbindelse med indgangen til elevatorskakten.

 • Rum, hvor drivmaskineriet og diverse elektrificeringskomponenter og styresystemet befinder sig. Normalt placeret over elevatorskakten.

 • Kontaktor, der tænder for strømmen til drivmaskineriet, hvis 1) det er nødvendigt at køre elevatorstolen, og 2) den elektriske sikkerhedskreds er sluttet.

 • Etagen, hvor en bygnings hovedindgang er placeret.

 • Enhederne, der leverer strøm til elevatoren. Kaldes også lysnettet.

 • Del af elevatorens styresystem, inkl. brugergrænsefladen til serviceteknikere, afbrydere, sikringer og bremseudløser.

 • Angivet brugsniveau, henviser til middel ydelseskategorien. Se også svag trafik, stærk trafik

 • System, der bruges sammen med drift af automatiske døre, der giver et advarselssignal og lukker dørene med lavere hastighed og moment. Tvangslukning aktiveres, hvis døren står åben længere end en forudbestemt tid.

 • Nøglebetjent kontakt, der bruges til at sætte elevatoren ud af drift.

 • Anordning, der bringer elevatoren til standsning, når den når en forudbestemt hastighed, og om nødvendigt aktiverer fangapparatet.

 • Funktion til en enkelt elevator eller en elevatorgruppe. Med denne funktion modtager en elevator et signal om altid at vende tilbage til en forudvalgt etage, når alle stol- eller etagekald er gennemført.

 • En lang række funktioner og udstyr, der påvirker passagerernes komfort, når de bruger elevatoren. F.eks. dekoration, signalisering, ventetider, kørselskomfort osv.

 • Elevator, der primært bruges til transport af personer.

 • Del af elevatorskakten, der strækker sig fra dørtærsklen på den nederste etage til elevatorskaktens gulv.

 • Metode til a) kontrol af elevatorskakten for at sikre, at den er konstrueret i henhold til kravene, og b) bestemmelse af komponenternes korrekte position.

 • Effektfaktoren definerer forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt. Et kredsløbs effektfaktor beregnes efter formlen: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Lasten, som anlægget er beregnet til. Se også elevatorlast.

 • Nødalarmsystem, der fungerer på afstand.

 • En elevators kørselskomfort defineres i forhold til støjniveau, lodrette vibrationer, tværgående rystelser, accelerations-/decelerationshastighed og ryk.

 • Mekanisk sikkerhedsanordning monteret på stolbøjlen og i visse tilfælde også på kontravægtsrammen. Anordningen stopper og holder en elevator eller kontravægt, der kører for hurtigt, ved hjælp af klemmer, der lukkes omkring styrene. Anordningen aktiveres af hastighedsvagten.

 • Stålplade monteret på skaktvæggen under etagedørtærsklen og over etagedøren for at reducere afstanden mellem stoldøren og skaktvæggen.

 • Dekorativt og beskyttende element nederst på stolvæggen.

 • Lasten, inkl. vægten af stolen, stolens interiør, stoldør(e), mærkelast og drivsystem til elevatorstol samt alt tilbehør. Vægten er ikke inklusive bæretove, kompensationstove eller -kæde, tovkompensationsstrammeenhed, hængekabel eller kontravægt.

 • Tovene, der bærer elevatorstolen og kontravægten. Se også bæretove.

 • Funktion, hvor elevatoren kører nedad, indtil den når en decelerations- eller synkroniseringskontakt.

 • Liste over data, der definerer elevatorplatforme i DL-dokumenter.

 • Foruddefineret sæt af hovedkomponenter, der udgør basiselevatoren.

 • Øverste eller nederste etage, der betjenes af elevatoren.

 • Elevatorstol med to eller flere indgange.

 • Elevator med indgange på to modsatte sider af elevatorskakten.

 • Sikkerhedstest, der sikrer, at der er den rigtige friktion mellem bæretove og drivskive.

 • Tre elevatorer i en gruppe.

 • System, der leverer tovejs-kommunikation mellem elevatoren og KONEs servicecenter.

Cookies

Vi anvender cookies til at optimere hjemmesiden og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Klik på feltet 'Accepter', hvis du er okay med dette og accepterer alle cookies. Du er også velkommen til at læse mere om vores datahåndtering i vores fortrolighedserklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site